Noderīga informācija

Lietošanas noteikumi

1. Izmantotie termini

Pārdevējs – SIA “Ierakstu Māja”, reģistrācijas numurs 40203073761, juridiskā adrese: Robežu Iela 27, Rīga, LV-1002; kontaktinformācija: +371 26110355, eva@ierakstumaja.lv

Mājaslapa – interneta vietne www.balssieraksti.lv;

Pircējs – juridiska vai fiziska persona, kas veic pasūtījumu Mājaslapā;

Puses – Pircējs un Pārdevējs abi kopā;

Pakalpojums – izmantošanai gatava balss ieraksta izveide, ko Pircējs pasūta Mājaslapā.

2. Vispārējie noteikumi

Turpinot pārlūkot Mājaslapu un veicot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies un ka viņam ir saistoši šie Lietošanas noteikumi un Privātuma politika.

Visa Mājaslapā atrodamā informācija- teksti, fotogrāfijas, skaņas faili ir Pārdevēja īpašums un/ vai balss aktiera, Pārdevēja sadarbības partneru īpašums. 

Mājaslapā esošās informācijas pārpublicēšana, jebkāda veida attēlošana, izplatīšana un izmantošana komerciāliem mērķiem ir pieļaujama tikai ar Pārdevēja atļauju.

Pārdevējs nodrošina iespēju Pircējam dalīties ar savu izveidoto Pakalpojuma izlasi, izmantojot īpaši ģenerētu saiti un/ vai e-pastu, ar kolēģiem, klientiem un sadarbības partneriem.

3. Pasūtījuma veikšana

Pircējs veic pasūtījumu Mājaslapā, reģistrējot savu lietotāja kontu vai bez konta reģistrācijas.

Lai veiktu pasūtījumu, Pircējs pievieno izvēlēto Pakalpojumu virtuālajam iepirkuma grozam, noformē pasūtījumu atbilstoši Mājaslapas prasībām – izvēloties balss aktieri, pakalpojuma veidu, ievadot transkripta tekstu.

Gadījumā, ja Pircējs neveic pasūtījuma apmaksu 3 dienu laikā no Pakalpojuma pievienošanas virtuālajam pirkuma grozam, pirkuma groza saturs tiek anulēts. 

Par Pakalpojuma veikšanas detaļām Puses slēdz savstarpēju vienošanos vai līgumu, atrunājot visus saistošos noteikumus par Pakalpojuma izmantošanas ierobežojumiem un iespējām.

Par samaksas saņemšanas dienu ir uzskatāma diena, kad nauda tiek ieskaitīta rēķinā norādītajā Pārdevēja bankas kontā.

Pakalpojums tiek sniegts Pircējam 3 darba dienu laikā no samaksas saņemšanas dienas, ja pirms samaksas veikšanas Pārdevējs un Pircējs nav vienojušies savādāk.

4. Pakalpojuma cenu politika

Mājaslapā norādītās cenas Pakalpojumam ir sadalītas divās kategorijās, pēc transkripta garuma – 0 līdz 250 un 250 līdz 500 vārdi. 

Pakalpojuma cenas pilnā summa tiek aprēķināta pēc Pakalpojuma veida izvēles un transkripta ievades tam paredzētajā laukumā.

Par Pakalpojuma cenu, kam transkripts pārsniedz 500 vārdu garumu, nepieciešams sazināties ar Pārdevēju. Cena par šādiem pasūtījumiem tiek noteikta Pusēm vienojoties individuāli.

Pakalpojuma cenā ietilpst balss aktiera honorārs, ieraksta izmaksas, rezervācijas maksa, pieskaitāmie izdevumi 5% apmērā. Mājaslapā norādītās cenas norādītas ar PVN 21%.

Pircējam ir tiesības atteikties no Pakalpojuma pirms apmaksas veikšanas. Gadījumos, ja pasūtījums tiek atcelts uzreiz pēc apmaksas veikšanas, Pārdevējam ir tiesības paturēt norādīto rezervācijas maksu.

Pircējs nevar atteikties no Pakalpojuma, kad kāds no Pasūtījuma posmiem jau ir realizēts. Pārdevējam ir tiesības paturēt veikto apmaksu pilnā apmērā.

Pircējs var sniegt informāciju par Pasūtījuma nepilnībām 14 dienu laikā no Pasūtījuma saņemšanas brīža. 

Ja Pakalpojumā radušās nepilnības Pārdevēja darbību rezultātā, Pakalpojuma nepilnību novēršanas izmaksas tiek segtas no Pārdevēja puses.

Pārdevējs nenes atbildību, ja Pakalpojuma nepilnības ir radušās Pircēja darbību dēļ. Šajā gadījumā papildus izmaksas par Pakalpojuma nepilnību novēršanu tiek segtas no Pircēja puses, Pusēm par izmaksu apjomu vienojoties individuāli. 

5. Pasūtījuma izpilde

Pārdevējs nodrošina pilnu Pakalpojuma sniegšanu, kas sevī ietver sazināšanos ar Pircēju un balss aktieri, balss ieraksta veikšanu, tā apstrādi un nodošanu Pircējam gatavu lietošanai.

Pircējam jāsniedz visa nepieciešamā informācija Pārdevējam, kas ir būtiska kvalitatīvai Pakalpojuma izpildei. 

Pircējs piekrīt, ka izņēmuma gadījumos, kad izvēlētais balss aktieris nav pieejams vai citu, no Pārdevēja neatkarīgu, apstākļu dēļ Pakalpojuma izpilde nav iespējama, Pārdevējs nekavējoties sazināsies ar Pircēju un vienosies par citām Pakalpojuma izpildes detaļām.

Gadījumos, ja Pārdevējs nevar nodrošināt Pakalpojuma izpildi un Puses nevar vienoties par citām izpildes detaļām, un Pircējs jau ir veicis samaksu par Pakalpojumu, Pircēja veiktā samaksa pilnā apmērā tiek atgriezta norādītajā bankas kontā 5 darba dienu laikā.

6. Strīdu risināšana

Ar pasūtījumu saistītos strīdus Pircējs un Pārdevējs risina pārrunu ceļā. Gadījumā, ja Puses nevar vienoties par abām Pusēm pieņemamu risinājumu, strīdi tiek risināti Latvijas Republikas tiesā pēc piekritības saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.


Ja Jums ir jautājumi vai komentāri, sazinaties